بلاگ

101 کلمه انگلیسی برای یک بادیگارد حرفه ای

 1. Security (امنیت) – [suh-kyoor-i-tee]
 2. Surveillance (نظارت) – [ser-vey-luhns]
 3. Alertness (هوشیاری) – [uh-lurt-nis]
 4. Vigilance (نگرانی) – [vij-uh-luhns]
 5. Patrolling (گشت زدن) – [puh-troh-ling]
 6. Access control (کنترل دسترسی) – [ak-ses kuhn-trohl]
 7. Communication (ارتباط) – [kuh-myoo-ni-kay-shun]
 8. Incident response (پاسخ به حادثه) – [in-si-duhnt ri-spons]
 9. Crowd management (مدیریت انبوهی) – [kroud man-ij-muhnt]
 10. Conflict resolution (حل تعارض) – [kon-flikt rez-uh-loo-shun]
 11. First aid (کمک اولیه) – [furst eyd]
 12. Evacuation (تخلیه) – [ih-vak-yoo-ey-shun]
 13. Threat assessment (ارزیابی تهدید) – [thret uh-ses-muhnt]
 14. Emergency protocols (پروتکل‌های اضطراری) – [ih-mur-juhn-see proh-tuh-kohlz]
 15. Observation (مشاهده) – [ob-zur-vey-shun]
 16. Report writing (نوشتن گزارش) – [ri-pawrt rahy-ting]
 17. Defensive tactics (تاکتیک‌های دفاعی) – [dih-fen-siv tak-tiks]
 18. Risk assessment (ارزیابی خطر) – [risk uh-ses-muhnt]
 19. Physical fitness (تناسب اندامی) – [fi-zik-uhl fit-ness]
 20. Body language (زبان بدنی) – [bah-dee lang-gwij]
 21. Self-defense (دفاع شخصی) – [self dih-fens]
 22. Weapon proficiency (تخصص اسلحه) – [wep-uhn pruh-fish-en-see]
 23. Crowd control (کنترل جمعیت) – [kroud kuhn-trohl]
 24. Crisis management (مدیریت بحران) – [krahy-sis man-ij-muhnt]
 25. Perimeter security (امنیت محیطی) – [puh-rim-i-ter si-kyoor-i-tee]
 26. Quick thinking (فکر سریع) – [kwik thing-king]
 27. Situational awareness (آگاهی از وضعیت) – [sich-oo-ey-shuh-nal uh-wair-ness]
 28. Adaptability (قابلیت سازگاری) – [ad-uhp-tuh-bil-i-tee]
 29. Search and inspection (جستجو و بازرسی) – [surch and in-spek-shun]
 30. Teamwork (کار گروهی) – [teem-wurk]
 31. Conflict avoidance (اجتناب از تعارض) – [kon-flikt uh-void-uhns]
 32. De-escalation (کاهش تنش) – [dee-es-kuh-ley-shun]
 33. Radio communication (ارتباط رادیویی) – [rey-dee-oh kuh-myoo-ni-kay-shun]
 34. Surveillance cameras (دوربین‌های نظارتی) – [ser-vey-luhns kam-er-uhs]
 35. Safety protocols (پروتکل‌های ایمنی) – [seyf-tee proh-tuh-kohlz]
 36. Security procedures (روش‌های امنیتی) – [si-kyoor-i-tee proh-see-jerz]
 37. Security breach (تخلف امنیتی) – [si-kyoor-i-tee breech]
 38. Intrusion detection (شناسایی نفوذ) – [in-troo-zhuhn dih-tek-shun]
 39. Alarm systems (سیستم‌های هشدار) – [uh-lahrm sis-tems]
 40. Access badges (کارت‌های دسترسی) – [ak-ses baj-iz]
 41. Public relations (روابط عمومی) – [puh-blik ri-ley-shunz]
 42. Customer service (خدمات مشتریان) – [kuhs-tuh-mer sur-vis]
 43. Lockdown procedures (روش‌های قفل شدن) – [lok-down proh-see-jerz]
 44. Monitoring (نظارت) – [mon-i-ter-ing]
 45. Risk prevention (پیشگیری از خطر) – [risk pri-ven-shun]
 46. Response time (زمان پاسخ) – [ri-spons taym]
 47. Protective gear (تجهیزات محافظتی) – [pruh-tek-tiv gear]
 48. Criminal profiling (تشخیص جنایی) – [krim-uh-nuhl proh-fahy-ling]
 49. Fire safety (امنیت در برابر حریق) – [fahy-er seyf-tee]
 50. Traffic control (کنترل ترافیک) – [traf-ik kuhn-trohl]
 51. Access points (نقاط دسترسی) – [ak-ses points]
 52. Critical thinking (تفکر انتقادی) – [krit-i-kuhl thing-king]
 53. Hostile situations (وضعیت‌های دشمنانه) – [hos-tl sit-yoo-ey-shunz]
 54. Crisis response (پاسخ به بحران) – [krahy-sis ri-spons]
 55. Code of conduct (منشور رفتار) – [kohd uhv kun-duhkt]
 56. Conflict management (مدیریت تعارض) – [kon-flikt man-ij-muhnt]
 57. Security checks (بررسی‌های امنیتی) – [si-kyoor-i-tee checks]
 58. Search techniques (تکنیک‌های جستجو) – [surch tek-neeks]
 59. Perimeter checks (بررسی‌های محیطی) – [puh-rim-i-ter checks]
 60. Incident reporting (گزارش حادثه) – [in-si-duhnt ri-pawr-ting]
 61. Secure areas (مناطق امنیتی) – [si-kyoor ey-ree-uhs]
 62. Trespassing (تجاوز به محدوده) – [tres-pas-ing]
 63. Background checks (بررسی‌های پس‌زمینه) – [bak-ground checks]
 64. Evacuation routes (مسیرهای تخلیه) – [ih-vak-yoo-ey-shun roots]
 65. Behavioral analysis (تحلیل رفتاری) – [bih-heyv-yer-uhl uh-nal-i-sis]
 66. Emergency drills (تمرینات اضطراری) – [ih-mur-juhn-see drilz]
 67. Threat recognition (شناسایی تهدید) – [thret rek-uhg-nish-uhn]
 68. Response strategies (استراتژی‌های پاسخ) – [ri-spons strat-i-jeez]
 69. Communication skills (مهارت‌های ارتباطی) – [kuh-myoo-ni-kay-shun skills]
 70. Defensive posturing (شیوه دفاعی) – [dih-fen-siv pos-chuh-ring]
 71. Close quarters combat (نبرد در محدوده نزدیک) – [klohs kwor-ters kuhm-bat]
 72. Physical restraint (مهار جسمانی) – [fi-zik-uhl ri-streint]
 73. Crisis communication (ارتباط در بحران) – [krahy-sis kuh-myoo-ni-kay-shun]
 74. Control tactics (تاکتیک‌های کنترل) – [kuhn-trohl tak-tiks]
 75. Contingency planning (برنامه‌ریزی شرایط فوق‌العاده) – [kuhn-tin-juhn-see plan-ing]
 76. Crowd monitoring (نظارت بر جمعیت) – [kroud mon-i-ter-ing]
 77. Weapon handling (کار با اسلحه) – [wep-uhn han-dl-ing]
 78. Risk identification (شناسایی خطر) – [risk ahy-den-ti-fi-kay-shun]
 79. Crisis negotiation (مذاکره در بحران) – [krahy-sis ni-goh-shee-ey-shun]
 80. Public safety (امنیت عمومی) – [puh-blik seyf-tee]
 81. Radio etiquette (ادبیات رادیویی) – [rey-dee-oh et-i-ket]
 82. Conflict de-escalation (کاهش تنش تعارض) – [kon-flikt dee-es-kuh-ley-shun]
 83. Situational assessment (ارزیابی وضعیت) – [sich-oo-ey-shuh-nal uh-ses-muhnt]
 84. Threat response (پاسخ به تهدید) – [thret ri-spons]
 85. Defensive maneuvers (حرکات دفاعی) – [dih-fen-siv ma-noo-verz]
 86. Alarm response (پاسخ به هشدار) – [uh-lahrm ri-spons]
 87. Access management (مدیریت دسترسی) – [ak-ses man-ij-muhnt]
 88. Intruder detection (شناسایی نفوذ کننده) – [in-troo-der dih-tek-shun]
 89. Security training (آموزش امنیت) – [si-kyoor-i-tee tray-ning]
 90. Access authorization (مجوز دسترسی) – [ak-ses aw-thuh-rai-zey-shun]
 91. Behavior observation (مشاهده رفتار) – [bih-heyv-yer ob-zur-vey-shun]
 92. Incident management (مدیریت حادثه) – [in-si-duhnt man-ij-muhnt]
 93. Conflict resolution (حل تعارض) – [kon-flikt rez-uh-loo-shun]
 94. Emergency assistance (کمک اضطراری) – [ih-mur-juhn-see uh-sis-tuhns]
 95. Security awareness (آگاهی از امنیت) – [si-kyoor-i-tee uh-wair-ness]
 96. Safety precautions (احتیاط‌های ایمنی) – [seyf-tee pre-kaw-shuhnz]
 97. Response coordination (هماهنگی در پاسخ) – [ri-spons koh-or-di-ney-shun]
 98. Alert communication (ارتباط هشدار) – [uh-lurt kuh-myoo-ni-kay-shun]
 99. Evacuation procedures (روش‌های تخلیه) – [ih-vak-yoo-ey-shun proh-see-jerz]
 100. Emergency protocols (پروتکل‌های اضطراری) – [ih-mur-juhn-see proh-tuh-kohlz]

 

منبع : آکادمی بادیگارد ایبو

بدون دیدگاه

گذاشتن دیدگاه